Caeau Penglaneinon, Rhayader / Rhaeadr

Coronation Meadow

A dry neutral meadow designated a SSSI because of the wide variety of wildlife found there. Its name means "fields on top of the river bank": caeau means fields, pen = top, glan = bank and Einon is the name given to the river that flows nearby.  The meadow is managed using traditional farming techniques.

Dôl sych niwtral sydd wedi’i dynodi’n SoDdGA oherwydd yr amrywiaeth eang o fywyd gwyllt yma. Rheolir y ddôl gyda thechnegau ffermio traddodiadol.

Image header (above) © Mike Hayes. Prif lun (uchod) © Mike Hayes

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Common knapweed / Pengaled

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi

  A thistle-like plant also known as 'black knapweed', although its flowers are actually bright pink. It is a popular source of nectar for the Red Admiral, Meadow Brown, Peacock, Painted Lady and many other butterflies. Planhigyn tebyg i’r ysgall y cyfeirir ato hefyd fel ‘pengaled du’ er bod ei flodau’n binc llachar. Mae'n ffynhonnell neithdar boblogaidd i’r Fantell Goch, Gweirlöyn y Ddôl, Mantell Paun, Mantell Dramor a nifer o loÿnnod byw eraill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Fragrant orchid / Tegeirian pêr

  Best time to see: June - July. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Usually pink but can vary from purple to white. The fragrant orchid lives up to its name by producing a sweet, orangey smell that is particularly strong in the evening. Image © Philip Precey. Fel arfer yn binc ond maen nhw’n gallu amrywio o borffor i wyn. Mae’r enw’n addas gan fod gan y tegeirian arogl melys fel oren sy’n arbennig o gryf gyda’r nos. Llun © Philip Precey

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Great burnet / Bwrned mawr

  Best time to see: April - Aug  Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Awst

  The bulbous, blood red heads of this member of the rose familyoften indicate a floodplain meadow. The name burnet comes from the Old French for 'dark brown' - the same source as brunette.

  Mae pennau coch, clystyrog yr aelod hwn o deulu’r rhosyn yn aml i’w gweld mewn dôl gorlifdir. Daw’r gair ‘bwrned’ o’r Hen Ffrangeg a’i ystyr yw ‘brown tywyll’ - yr un tarddiad sydd i'r gair Saesneg ‘brunette’.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Managed by / Yn eiddo i

Elan Valley Trust