The Parish Field, Cowbridge / Cae’r Plwyf, Y Bontfaen

Coronation Meadow

"Just sit on the field bench in late August. To your front is a marvellous view of Merthyr Mawr, and around you there is likely to be a noisy flock of goldfinches feeding on the seeds of knapweed"

 

"Eisteddwch ar fainc y cae ar ddiwedd Awst. O’ch blaen fe welwch olygfa braf o Ferthyr Mawr, ac o’ch cwmpas mae'n siŵr y bydd haid swnllyd o nicos yn bwydo ar hadau’r bengaled"

This 3 acre field is in Craig Penllyn, a small village to the north of the Vale of Glamorgan. It has a remarkable diversity of wild flowers but when horse grazing was stopped in the 1990s, the biodiversity of the site began to deteriorate as scrub moved in. In 2002 the local residents assocation, who lease the site from the Community Council, took advice and began a plan of action to save their meadow. This community led project has involved local residents, a scout group, a college, conservation volunteers, Glamorgan Heritage Coast project and Countryside Council for Wales (now Natural Resources Wales)

Following scrub clearance and management through hay cutting, many meadow plants have recolonised here which is highlighted by the bright summer displays of betony, selfheal, common centaury and slender st. johns wort. In addition to this, over 90 plant species have appeared that were not previously recorded there such as pignut, common twayblade and adders tongue fern. 

Mae’r cae 3 erw hwn yng Nghraig Penllyn, pentref bach i’r gogledd i Fro Morgannwg. Mae amrywiaeth arbennig o flodau gwyllt yno, ond pan roddodd y ceffylau’r gorau i bori yno yn y 1990au, dechreuodd amrywiaeth y safle leihau wrth i brysgwydd ddechrau tyfu. Yn 2002  ar ôl derbyn cyngor, aeth cymdeithas o drigolion lleol ati i brydlesu’r safle gan y Cyngor Cymuned a dechrau cynllun gweithredu i achub eu dôl. Mae’r prosiect cymunedol hwn wedi cynnwys trigolion lleol, grŵp sgowtiaid, coleg, gwirfoddolwyr cadwraeth, prosiect  Arfordir Treftadaeth Morgannwg a Cyfoeth Naturiol Cymru.)

Ar ôl clirio’r prysgwydd a’i reoli drwy dorri’r gwair, mae nifer o blanhigion y ddôl wedi ailsefydlu yma ac mae hynny i’w weld yn amlwg yn y sioe flodeuog a geir yn yr haf, sy’n cynnwys cribau San Ffraid, y feddyges las, y ganrhi goch ac eirinllys meinsyth. Yn ogystal â’r rhain, mae dros 90 o rywogaethau o blanhigion wedi ymddangos na chofnodwyd yn flaenorol fel cneuen-y-ddaear, cain eirian a thafod y neidr.

Header image above © Scott Hand, Natural Resources Wales. Prif lun uchod © Scott Hand, Cyfoeth Naturiol Cymru

Recipient Meadows

Species to spot • Cowslip / Briallu Mair

  Best time to see: April - May. Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Mai

  Easy to spot with its yellow cup-shaped flowers nodding at the end of tall stems. The name cowslip allegedly derives from ‘cowslup' - an old term for cowpat - since where the cow 'slupped' this flower was often found. Mae’r rhain yn hawdd i’w gweld gyda’u blodau melyn siâp cwpan ar ben y coesau hir.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Bird’s-foot trefoil / Pysen-y-ceirw

  Best time to see: May-Sept. Amser gorau i’w gweld: Mai-Medi.

  Also known as 'eggs and bacon', Bird's-foot trefoil is a good source of nectar for insects and forage for cattle. The 'bird's-foot' of its name refers to the shape of its seed pods. Enw arall ar bysen-y-ceirw yw ‘bacwn ac wy. Mae'n ffynhonnell dda o neithdar i bryfed ac yn fwyd i wartheg. Mae’r elfen ‘ceirw’ yn yr enw’n cyfeirio at siâp y podau hadau.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Adder’s-tongue fern / Tafod y neidr

  When to see: June - August. Pryd i’w weld: Mehefin - Awst

  Its bright green, serpentine spike is a distinctive sight and likely the "adder's tongue" in question. A good indicator of ancient meadows. Image © Andrew Gagg/Plantlife. Mae ei siâp hir fel tafod a’i liw gwyrdd llachar yn nodweddion amlwg. Mae’n arwydd o ddolydd hynafol. Llun © Andrew Gagg/Plantlife.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Devil’s-bit scabious / Tamaid y cythraul

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi.

  A pink pin-cushion-like flower which our ancestors believed cured scabies (hence "scabious"). It has short, stubby roots which - according to legend - were bitten off by the Devil to prevent its healing powers. Blodyn pinc crwn a chredai ein hynafiaid ei fod yn gwella pobl a ddioddefai o sgabies (dyma darddiad yr enw Saesneg ‘scabious’). Mae'n ganddo wreiddiau byr - yn ôl y chwedl - brathwyd y rhain gan y Diafol i atal ei bwerau gwella.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook