Hafod Wennol, Pontardawe

Coronation Meadow

Nestling in a small valley, Hafod Wennol forms part of a complex of small fields and other farms that are juxtaposed with open hillside that has quite different upland moorland habitats. Winding up through the Common of Mynydd y Gwair, North of Swansea, you look down on the cluster of fields of which Hafod Wennol is the gem amongst these. The farm has a mix of damp pasture and drier hay meadows and pasture. The hay meadows can look spectacular, the best fields standing out in late June with a show of Greater Butterfly Orchid, Greater Burnet, Eyebright and Rough Hawkbit. Later on in autumn these meadows can be sprinkled with the yellows, oranges, white, reds and pinks of waxcap fungi.

Yng nghesail dyffryn bach, mae Hafod Wennol yn rhan o nifer o gaeau bach a ffermydd eraill sydd ar derfyn mynydd agored sydd â chynefinoedd rhostir ucheldir tra gwahanol. Wrth wneud eich ffordd i fyny Comin Mynydd y Gwair, Gogledd Abertawe, rydych yn edrych i lawr ar glwstwr o gaeau a Hafod Wennol yw’r em yng nghanol y rhain. Mae gan yn fferm amrywiaeth o borfa laith a dolydd gwair sychach. Gall y dolydd gwair edrych yn arbennig, ac mae’r caeau gorau ddiwedd Mehefin yn cynnwys y Tegeirian Llydanwyrdd, Bwrned Mawr, Effros a Pheradyl Garw. Yn ddiweddarach yn yr hydref mae’r dolydd yn frith o ffyngau cap cwyr melyn, oren, gwyn, coch a phinc.

Please note, Hafod Wennol Coronation Meadow is only open to the public on specially arranged days - more details to follow.

Nodwch, dim ond ar ddiwrnodau a drefnir yn arbennig y mae Dôl Goroni Hafod Wennol yn agored i’r cyhoedd – mwy o fanylion i ddilyn
 

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Great burnet / Bwrned mawr

  Best time to see: April - Aug  Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Awst

  The bulbous, blood red heads of this member of the rose familyoften indicate a floodplain meadow. The name burnet comes from the Old French for 'dark brown' - the same source as brunette.

  Mae pennau coch, clystyrog yr aelod hwn o deulu’r rhosyn yn aml i’w gweld mewn dôl gorlifdir. Daw’r gair ‘bwrned’ o’r Hen Ffrangeg a’i ystyr yw ‘brown tywyll’ - yr un tarddiad sydd i'r gair Saesneg ‘brunette’.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Marsh fritillary / Britheg y gors

  Best time to see: May - June. Amser gorau i’w gweld: Mai - Mehefin

  Once common, this butterfly is now one of our most threatened. It feeds on Devil's-bit scabious. Early lepidopterists called it the "greasy fritillary" because of its shiny appearance. Image © Andrew Curtis/CC BY-SA. Er ei fod yn gyffredin unwaith, mae’r glöyn byw hwn bellach yn un o’r rhai sydd dan fygythiad mwyaf. Mae'n bwydo ar damaid y cythraul. Roedd gwyfynegwyr cynnar yn cyfeirio ato fel britheg seimllyd oherwydd ei edrychiad sgleiniog. Llun © Andrew Curtis/CC BY-SA

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook