Wales

Wales’s meadows are amongst the finest in the UK, each with its own particular character, but all producing a riot of colour each summer and buzzing with life. In its first year the Coronation Meadows project identified a flagship historic meadow in each traditional county of Wales. Three years later nineteen meadows have been restored across the country using seed collected from these historic meadows thanks to partnership working with conservation organisations across the country and funding from Biffa Award and Natural Resources Wales.

Mae dolydd Cymru ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig, pob un â'i chymeriad arbennig ei hun, ond mae pob un yn cynhyrchu toreth o liwiau bob haf ac yn fwrlwm o fywyd. Yn ei flwyddyn gyntaf fe wnaeth prosiect Dolydd Coroni nodi dôl hanesyddol flaenllaw ym mhob sir draddodiadol yng Nghymru. Dair blynedd yn ddiweddarach ac adferwyd pedair ar bymtheg o ddolydd ledled y wlad gan ddefnyddio hadau a gasglwyd o’r dolydd hanesyddol hyn diolch i weithio mewn partneriaeth â chyrff cadwraeth ledled y wlad a chyllid gan Wobr Biffa a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Cefn Rofft, Llanfihangel Glyn Myfyr

Coronation Meadow

One of the best remaining fragments of flower-rich grassland in this part of Wales

Un o’r enghreifftiau gorau a erys o borfa sy’n gyfoethog o flodau yn y rhan hon o Gymru

Discover more

Old Pulford Brook Meadows, Rossett / Dolydd Nant Old Pulford, Yr Orsedd

Coronation Meadow

One of the best remaining examples of flood-meadow communities and home to the only population of mousetail in Wales 

Un o’r enghreifftiau gorau a erys o gymunedau dôl-lifogydd a chartref i’r unig boblogaeth o gynffon llygoden yng Nghymru

Discover more

Kipper’s Field, Cymau / Cae’r Ciper, Cymau

Coronation Meadow

Home to an abundance of wild flowers such as yellow rattle, red clover, rough hawkbit and common spotted orchid which provide a rich feast for the honey bees kept on the site.

Cartref i doreth o flodau gwyllt, fel y gribell felen, meillionen, peradl garw a’r tegeirian brych sy’n wledd i’r gwenyn mêl a gedwir ar y safle.

Discover more

The Parish Field, Cowbridge / Cae’r Plwyf, Y Bontfaen

Coronation Meadow

From April to September visitors to the meadow are treated to a succession of floral displays; firstly several thousand cowslips, then birds foot trefoil and germander speedwell, then lady's bedstraw, knapweed and lastly, devils-bit scabious.

O Ebrill tan fis Medi mae’r naill sioe ar ôl y llall o flodau yn y ddôl i ymwelwyr eu mwynhau; i ddechrau miloedd o friallu Mair, yna pys-y-ceirw a llygad doli, yna brigwyd felen, pengaled ac yn olaf, tamaid y cythraul.

Discover more

Hafod Wennol, Pontardawe

Coronation Meadow

"Hafod Wennol epitomises how farming can enhance the conservation interest of an area, carved out centuries ago from the surrounding upland common"

"Mae Hafod Wennol yn enghraifft berffaith o sut mae ffermio’n gallu gwella cadwraeth ardal, wedi’i lunio ganrifoedd yn ôl o dir comin yr ucheldir gerllaw"

- Julian Woodman, National Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

Discover more

Berthlwyd, Pontneddfechan

Coronation Meadow

"The meadows are archetypal flower rich hay meadows – and never cease to amaze me when in full bloom – in their beauty and diversity".

"Mae’r dolydd yn ddolydd gwair nodweddiadol sy’n gyfoethog o flodau– ac rwyf wastad yn rhyfeddu at eu harddwch a’u hamrywiaeth pan maen nhw yn eu blodau.”

- Joe Daggett, National Trust / Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Discover more

Plas Newydd, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Coronation Meadow

"The meadows are often alive with butterflies, burnet moths and bees and are also important for birds, providing both feed and nesting sites for species such as the skylark."

"Mae’r dolydd yn aml yn llawn bywyd gyda gloÿnnod byw, y bwrned a gwenyn ac maen nhw hefyd yn bwysig i adar, yn safleoedd nythu a bwydo i rywogaethau fel yr ehedydd."

- Helen Buckingham, National Trust nature conservation advisor / - Helen Buckingham, Cynghorydd Cadwraeth Natur Ymddiriedolaeth

Discover more

Ty Brith Meadows, Four Crosses / Dolydd Tŷ Brith, Four Crosses

Coronation Meadow

"A pocket full of flowers"

"Llond poced o flodau"

- Montgomeryshire Wildlife Trust / - Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn

Discover more

Mountain Meadows, Clarbeston Road / Dolydd y Mynydd, Ffordd Clarbeston

Coronation Meadow

Prized for its rare wild flowers (including orchids) and butterflies.

Yn bwysig am ei flodau gwyllt prin (yn cynnwys tegeirianau) a gloÿnnod byw.

Discover more

Caeau Penglaneinon, Rhayader / Rhaeadr

Coronation Meadow

Its name means "fields on top of the river bank".

Yr ystyr yw caeau ar ben glan yr afon Einon

Discover more

Cae Blaen-dyffryn, Lampeter / Llanbedr Pont Steffan

Coronation Meadow

"A wonderful meadow with a breathtaking display of butterfly orchids"

"Dôl hyfryd sy’n wledd i’r llygaid gyda thegeirian llyganwyrdd"

- Dr Trevor Dines, Plantlife 

Discover more

New Grove & New Grove Farm Meadows, Monmouth / Dolydd New Grove a Fferm New Grove, Mynwy

Coronation Meadow

"A beautiful species-rich meadow with a glorious view of the Brecon Beacons."

"Dôl hardd sy’n gyfoethog o rywogaethau gyda golygfa wych o Fannau Brycheiniog."

- Rebecca Price, Gwent Wildlife Trust / Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

Discover more

Bryncarnau, Aberdare

Coronation Meadow

"One of the few meadows that has ‘got better’ since the early 1990’s"

"Un o’r ychydig ddolydd sydd wedi ‘gwella’ ers dechrau’r 1990au"

- Julian Woodman, Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

Discover more

Caeau Tan y Bwlch, Caernarfon

Coronation Meadow

"My fondest memories are of warm summer evenings there, sitting quietly and breathing in the scent of the orchids while relishing the setting sun over Caernarfon Bay."

"Mae gen i atgofion braf am nosweithiau cynnes yn yr haf, yn eistedd yn dawel ac yn anadlu arogl y tegeirianau wrth wylio’r haul yn machlud dros Fae Caernarfon."

- Dr Trevor Dines, Plantlife

Discover more

Mosshill, Penmachno

Coronation Meadow

"The sheer abundance of Devil’s-bit scabious in the late summer is breathtaking."

"Mae toreth o flodau tamaid y cythraul ar ddiwedd yr haf yn olygfa arbennig."

- Sarah Mellor, National Trust / Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Discover more

Winllan, Talsarn

Coronation Meadow

"There is a bewildering mix of Southern Marsh Orchid, Northern Marsh Orchid, Heath Spotted Orchid, Common Spotted Orchid and their hybrids.” 

Ceir cymysgedd ddryslyd o Southern Marsh Orchid, Gogledd Marsh Orchid, Brith y Rhos Tegeirian, Tegeirian Brych a'u croesrywiau

- Arthur Chater, County Recorder / Cofnodydd Sirol

Discover more

Ty’n y Wern, Bryneglwys

Recipient Meadow
Discover more

Hurdley Meadows, Hurdley / Dolydd Hurdley, Hurdley

Recipient Meadow
Discover more

Hirwaun, Aberdare / Hirwaun, Aberdâr

Recipient Meadow
Discover more

Bridge Craft Meadow, Holt / Dôl Bridge Craft, Holt

Recipient Meadow
Discover more

The Warren, Bodfari

Recipient Meadow
Discover more

Shire Hall, Mold / Neuaddy Sir, Yr Wyddgrug

Recipient Meadow
Discover more

Piw Gwyn, Nannerch

Recipient Meadow
Discover more

Plas y Berllan, Aberporth

Recipient Meadow
Discover more

Cae Tri-cornel, Lampeter

Recipient Meadow
Discover more

Church Meadows, Coelbren

Recipient Meadow
Discover more

St Fagans Orchard

Recipient Meadow
Discover more

Castle Meadow, Camrose Farm, Haverfordwest

Recipient Meadow
Discover more

Tyddyn Afon, Glan Conwy

Recipient Meadow

Nestled on a slope next to the river, two pastures have not been ploughed or re-seeded since the war...

Wrth ymyl glan afon, mae dwy lain o borfa heb eu haredig na’u hailhadu ers y rhyfel.

Discover more

Llwyn Isaf, Clynnog Fawr

Recipient Meadow
Discover more

Penrhyn Castle, Bangor / Castell Penrhyn, Bangor

Recipient Meadow
Discover more

Glasfryn, Dwyran

Recipient Meadow
Discover more

Rhianfa, Dwyran

Recipient Meadow
Discover more

Wyeswood Common, Trellech / Comin Wyeswood, Tryleg

Recipient Meadow
Discover more

Henbant Bach, Clynnog Fawr

Recipient Meadow
Discover more

Peoples Meadows in South Glamorgan / Dolydd y Bobl yn Ne Morgannwg

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more

Peoples Meadows in Carmarthenshire / Dolydd y Bobl yn Sir Gaerfyrddin

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more

Peoples Meadows in Pembrokeshire / Dolydd y Bobl yn Sir Benfro

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more

Peoples Meadows in Montgomeryshire / Dolydd y Bobl yn Sir Drefaldwyn

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more