New Grove & New Grove Farm Meadows, Monmouth / Dolydd New Grove a Fferm New Grove, Mynwy

Coronation Meadow

"A beautiful species-rich meadow with a glorious view of the Brecon Beacons."

"Dôl hardd sy’n gyfoethog o rywogaethau gyda golygfa wych o Fannau Brycheiniog."

- Rebecca Price, Gwent Wildlife Trust / Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent
 

New Grove Meadows

An unforgettable sight in May and June when thousands of orchid spikes, set against other wildflowers, give a wonderful display of colour. From the reserve there are superb views across fine lowland scenery to the Great Skirrid and Sugar Loaf, which are backed by the full sweep of South Wales’ other mountains.

There are actually four adjacent meadows. The two northern-most are amongst the best in Britain – the richness of their flora is indicative of an unbroken history of traditional management. They also support a large population of green-winged orchids, once a common sight in Gwent but lost from nearly all the meadows where it once thrived. The two southern fields have been reseeded and fertilised in the past, however traditional management is steadily restoring their species diversity, and they now provide a superb display of colour each year.

In spring, the lemon-yellow flowers of cowslip and the subtle pale brown spikes of the spring sedge are the first to flower. In May, early-purple orchids are found at the field edges, and by the end of the month the fields are dominated by large numbers of green-winged orchids. Heath spotted-orchids appear next, and by mid June, common spotted-orchids follow. Other orchids include the common twayblade with its intricately-shaped green flowers. Two tiny grassland ferns – moonwort and adder's-tongue fern – have also been recorded within the meadows. Other flowers include meadow vetchling, rough hawkbit, common milkwort and common knapweed. The flora attracts a wide range of insects, including butterflies. In autumn the two northern fields are particularly important for waxcaps, with swarms of yellow, red and green species, along with rarities such as the pink waxcap which is a gaudy candyfloss colour. 

Mature hedgerows border the meadows, offering food and shelter for many species of invertebrates, birds and small mammals including dormice and harvest mice. Finely shredded honeysuckle bark is the favoured nesting material for dormice, and its presence in the hedges is an added attraction for them. The meadows receive an annual hay cut in July or August, followed by aftermath grazing. 

Dolydd New Grove
Golygfa fythgofiadwy ym Mai a Mehefin wrth i filoedd o degeirianau, yn gymysg â blodau gwyllt eraill, greu sioe liwgar hyfryd. O’r warchodfa mae golygfeydd braf ar draws yr iseldir tuag at Ysgyryd Fawr a Phen-y-fâl, gyda mynyddoedd eraill De Cymru yn y cefndir.
Mewn gwirionedd pedair dôl gyfagos yw’r rhain. Mae’r ddwy fwyaf gogleddol ymysg y rhai gorau ym Mhrydain - mae natur gyfoethog y fflora yno’n dangos eu bod wedi cael eu rheoli’n draddodiadol am gyfnod hir. Mae yno hefyd boblogaeth fawr o degeirianau’r waun, a fu unwaith yn gyffredin yng Ngwent ond a gollwyd o bob dôl fwy neu lai lle’r oedden nhw’n arfer ffynnu. Mae’r ddau gae deheuol edi eu hailhadu a’u gwrteithio yn y gorffennol, ond mae rheolaeth draddodiadol yn adfer amrywiaeth y rhywogaethau yno’n raddol, a bellach ceir sioe wych o liw bob blwyddyn.
Yn y gwanwyn, blodau melyn briallu Mair a phennau brown golau’r hesg yw’r rhai cyntaf i flodeuo. Ym Mai, mae tegeirianau coch y gwanwyn yn blodeuo ar hyd ymylon y cae, ac erbyn diwedd y mis mae nifer fawr o degeirianau’r waun. Tegeirianau brych y gors yw’r rhai nesaf i ymddangos, ac erbyn canol Mehefin, mae’r tegeirianau brych yn dilyn.  Ymysg y tegeirianau eraill mae’r cain eirian a’i flodau gwyrdd o siâp arbennig. Hefyd cofnodwyd dau redyn glaswellt bychan - lloer-redyn a thafod y neidr - yn y dolydd. Mae blodau eraill yn cynnwys ytbys y ddôl, peradyl garw, amlaethau cyffredin a phengaled. Mae’r fflora’n denu nifer o wahanol bryfed, yn cynnwys gloÿnnod byw. Yn yr hydref mae’r ddau gae gogleddol yn arbennig o bwysig i gapiau cwyr, gyda nifer o rywogaethau melyn, coch a gwyrdd, ynghyd â rhai prin fel cap cwyr pinc sydd fel lliw candi-fflos.
Mae gwrychoedd aeddfed ar hyd terfynau’r dolydd, sy’n cynnig bwyd a lloches i nifer o rywogaethau o infertebratau, adar a mamaliaid bach yn cynnwys pathewod a llygod medi. Mae pathewod yn dewis rhisgl gwyddfid wedi’i falu’n fân i wneud eu nyth, ac mae’r gwyddfid yn y gwrychoedd yn atyniad ychwanegol i’r pathewod. Caiff gwair ei dorri bob blwyddyn yn y dolydd, ym mis Gorffennaf ac Awst, ac yna maen nhw’n cael eu pori.

New Grove Farm

Lying adjacent to the Gwent Wildlife Trust reserve is the beautiful species-rich meadow of New Grove Farm, including cowslips,  green winged orchids and common spotted orchids.  The site is privately owned and managed by Peter & Pam Lloyd, who are active members of the Monmouthshire Meadows Group;  a local charity committed to the conservation of species-rich grasslands in Monmouthshire. You can visit the meadows as part of the Group’s annual meadows open days.

Fferm New Grove

Mae dôl Fferm New Grove yn ddôl hardd sy’n gyfoethog o rywogaethau gerllaw gwarchodfa Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent. Mae'n cynnwys briallu Mair, tegeirianau’r waun a thegeirianau llydanwyrdd.  Mae’r safle’n eiddo i Peter a Pam Lloyd, ac yn cael ei reoli ganddynt. Mae’r ddau’n aelodau gweithgar o Grŵp Dolydd Sir Fynwy; elusen leol sydd wedi ymrwymo i warchod porfa sy’n gyfoethog o rywogaethau yn Sir Fynwy. Gallwch ymweld â’r dolydd fel rhan o ddiwrnodau agored blynyddol y Grŵp.

Header image (above) © Gemma Bode / Prif lun (uchod) © Gemma Bode

How to get there / Sut i gyrraedd yno

From Monmouth, go south on the B4293 (signposted Trellech and Mitchel Troy). About 1.5km from Monmouth, take the left fork, signposted Trellech, Penallt and Chepstow. Continue along the B4293 up the hill, past a turning for Whitebrook and The Narth on the left. On a straight section of the road look for a large Forestry Commission sign on the right, marked Wet Meadow Wood. Take this turning and park in the forestry car park at the junction of the forestry roads (grid ref: SO 501 066). Walk back along the access track and the entrance to the meadows is on the left.

O Drefynwy, ewch tua’r de ar ffordd B4293 (arwydd am Dryleg a Mitchel Troy). Tua 1.5km o Drefynwy, trowch i’r chwith, fe welwch arwydd am Dryleg, Penallt a Chas-gwent. Dilynwch y B4293 i fyny’r allt, heibio i droad am Whitebrook a The Narth ar y chwith. Ar ran syth o’r ffordd chwiliwch am arwydd mawr y Comisiwn Coedwigaeth ar y dde, sy’n dweud ‘Wet Meadow Wood’. Cymerwch y troad hwn a pharciwch ym maes parcio’r goedwigaeth yng nghyffordd ffyrdd y goedwigaeth (cyf. grid: SO 501 066). Cerddwch yn ôl ar hyd y lôn fynedfa ac mae’r fynedfa i’r dolydd ar y chwith.

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Cowslip / Briallu Mair

  Best time to see: April - May. Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Mai

  Easy to spot with its yellow cup-shaped flowers nodding at the end of tall stems. The name cowslip allegedly derives from ‘cowslup' - an old term for cowpat - since where the cow 'slupped' this flower was often found. Mae’r rhain yn hawdd i’w gweld gyda’u blodau melyn siâp cwpan ar ben y coesau hir.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Green-winged orchid / Tegeirian y waun

  Best time to see: May. Amser gorau i’w gweld: Mai

  The jester-like motley of its green and purple flowers gives this orchid its scientific name: morio, meaning 'fool'. It can sometimes be confused with the early-purple orchid but does not have spots on its leaves. Mae'n hawdd drysu rhwng y rhain a thegeirian coch y gwanwyn, ond nid oes smotiau ar ddail y rhain.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Early purple orchid / Tegeirian coch y gwanwyn

  Best time to see: April - June. Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Mehefin

  Often arriving with the bluebell, this early orchid has a wonderful scent, not dissimilar to lily-of-the-valley and is the "long purple" of Ophelia's garland, referred to by Gertrude in Shakespeare's Hamlet. Yn aml mae'n ymddangos yr un pryd â chlychau’r gog, mae gan y tegeirian cynnar yma arogl hyfryd, nid yw’n annhebyg i lili’r dyffrynnoedd a dyma’r rhan ‘borffor hir’ yng ngarlant Ophelia, y cyfeirir ato gan Gertrude yn nramâu Hamlet gan Shakespeare.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Hebridean sheep / Defaid Hebrides

  A small breed which often grows two pairs of horns. Their wool is coarse and black, fading to brown in sunlight and grey with age. Able to thrive in rough grazing conditions, they are good choice for controlling scrub. Image © Adam Somerville/CC BY-SA. Brid bach sy’n aml yn tyfu dau bâr o gyrn. Mae eu gwlân yn fras a du, ac yn troi’n frown yn yr haul ac yn llwyd wrth iddynt fynd yn hŷn. Maen nhw’n gallu byw mewn amodau pori garw, ac yn ddewis da i reoli prysgwydd. Llun © Adam Somerville/CC BY-SA

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Managed by / Yn eiddo i

Gwent Wildlife Trust (New Grove Meadows)

Monmouthshire Meadows Group (New Grove Farm)