Wyeswood Common, Trellech / Comin Wyeswood, Tryleg

Recipient Meadow

Wyeswood Common was purchased by Gwent Wildlife Trust in 2008 following a fundraising campaign. This 42ha site of dairy pasture is being transformed by the Trust from what was modern agricultural land – impoverished as far as wildlife was concerned – into an intricate mosaic of habitats rich in biodiversity.

As part of this ambition, wildflower seed harvesting was carried out at New Grove Meadows, donor Coronation Meadow for Monmouthshire, in July 2014. The seed was then dried and processed during the days following to ensure it was ready for application in September/October. In addition to this, 120 bales of green hay were cut and baled on the same day from the other part of the Coronation Meadows at New Grove. The bales were transported to Wyeswood Common where the hay was strewn by volunteers in a field just under 4 hectares in size, which had been harrowed in preparation. The field was rolled after application and subsequently grazed by cattle. It is hoped that through  these methods, plant species such as common spotted orchid, yellow rattle and bird's foot trefoil will establish here in the future.

Prynwyd Comin Wyeswood gan Ymddireidolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn 2008 yn dilyn ymgyrch codi arian. Mae’r borfa 42 hectar hon a arferai gael ei phori gan fuches odro’n cael ei thrawsnwwid gan yr Ymddiriedolaeth o fod yn dir amaethyddol modern – heb unrhyw werth i fywyd gwyllt – i glytwaith arbennig o gynefinoedd sy’n gyfoethog o fioamrywiaeth.

Fel rhan o’r uchelgais hon, casglwyd hadau blodau gwyllt o Ddôl Goroni New Grove yn Sir Fynwy ym mis Gorffennaf 2014. Yna sychwyd yr hadau a’u prosesu yn ystod y dyddiau’n dilyn i sicrhau eu bod yn barod i’w defnyddio ym mis Medi/Hydref. Yn ogystal a hyn, torwydd gwair gwyrdd a’i chafwyd 120 o fyrnau yr un dydd o’r rhan arall o Ddôl Goroni New Grove. Cludwyd y byrnau i Gomin Wyeswood lle’r aeth gwirfoddolwyr ati i wasgau’r gwair mewn cae ychydig o dan 4 hectar, a oedd wedi ei ddigroenio’n barod. Llyfnwyd y cae wedyn a gadawyd gwartheg yno i bori. Trwy’r dulliau hyn, gobeithio y bydd rhywogaethau fel y tegeirian llydanwyrdd, y gribell felen a phys-y-ceirw’n sefydlu yma yn y dyfodol.

Header image above © Jon Prince / Prif lun uchod © Jon Prince

Images below © Gwent Wildlife Trust / Llun isod © Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

Owned and managed by / Yn eiddo i

Gwent Wildlife Trust