Caeau Tan y Bwlch, Caernarfon

Coronation Meadow

The setting is magnificent with sweeping views over Snowdonia, Anglesey and Caernarfon Bay. Combined with the flower-rich mosaic of small fields it’s a magical place. Even the earth-and-stone walls, known as “clawdd”, lend character to the site, and the large upright gate stones hint at a long history. The greater butterfly orchids (see 'Species to spot' below) are stunning, appearing in profusion and spreading through the fields each year.

The reserve is popular with volunteers who come each year to help out with management and undertake an annual orchid count. The reserve has valuable records of butterfly orchids in each of the eight individual fields stretching back to 1983. 2011 was a record year when 3495 flower spikes were counted in total.

Header image (above) © Liz Fleming-Williams

 

Mae’n olygfa wych draw i gyfeiriad Eryri, Ynys Môn a Bae Caernarfon. O gyfuno hyn â chlytwaith o gaeau bach sy’n gyfoethog o flodau mae'n lle hudolus. Mae hyd yn oed y cloddiau’n rhoi cymeriad i’r safle, ac mae’r gatiau talsyth mawr yn awgrymu bod hanes hir i’r safle. Mae’r tegeirianau llydanwyrdd (gweler 'Rhywogaethau i’w gweld' isod) yn drawiadol, gan flodeuo’n braf a lledaenu drwy’r caeau bob blwyddyn.

Mae’r warchodfa’n boblogaidd a daw gwirfoddolwyr yno bob blwyddyn i helpu i reoli a chyfri’r tegeirianau. Mae gan y warchodfa gofnodion gwerthfawr o degeirianau llydanwyrdd ym mhob un o’r wyth cae unigol sy’n dyddio’n ôl i 1983. Roedd 2011 yn flwyddyn nodedig pan gyfrwyd cyfanswm o 3495 o bennau blodau. 

Prif lun (uchod) © Liz Fleming-Williams

How to get there / Gwair Sut i gyrraedd yno

Take the A499 from Caernarfon to Pwllheli. Just before the church in Clynnog-fawr take a sharp left towards Llanllyfni, then turn immediately right. After about three-quarters of a mile turn right and continue for one mile. Pass a sharp left bend. Caeau Tan y Bwlch are 150m along on the left. The nearest train station is Criccieth which is 15 miles from the reserve.

Dilynwch ffordd yr A499 o Gaernarfon i Bwllheli. Cyn i chi gyrraedd Eglwys Clynnog Fawr trowch yn siarp i’r chwith i gyfeiriad Llanllyfni, yna trowch eto’n syth ar y dde. Ar ôl tua thri chwarter milltir trowch i’r dde a dilynwch y ffordd am tua milltir. Ewch heibio i droad siarp ar y chwith. Mae Caeau Tan y Bwlch tua 150m ar y chwith. Yr orsaf drenau agosaf yw Cricieth sy’n 15 milltir o’r warchodfa

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Common spotted-orchid / Tegeirian brych

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Our most common orchid enlivens many places, particularly chalk and limestone downs. Its flowers can vary from deep to light pink and the leaves are marked with spots.

  Mae ein tegeirian mwyaf cyffredin yn dod â lliw i nifer o lecynnau, yn arbennig bryniau calchfaen. Mae ei flodau’n gallu amrywio o binc tywyll i binc golau ac mae smotiau ar y dail.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Bird’s-foot trefoil / Pysen-y-ceirw

  Best time to see: May-Sept. Amser gorau i’w gweld: Mai-Medi.

  Also known as 'eggs and bacon', Bird's-foot trefoil is a good source of nectar for insects and forage for cattle. The 'bird's-foot' of its name refers to the shape of its seed pods. Enw arall ar bysen-y-ceirw yw ‘bacwn ac wy. Mae'n ffynhonnell dda o neithdar i bryfed ac yn fwyd i wartheg. Mae’r elfen ‘ceirw’ yn yr enw’n cyfeirio at siâp y podau hadau.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Small pearl-bordered fritillary / Brithog berlog fach

  Best time to see: June - July. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Preferring damp meadows, this butterfly flies low to the ground frequently skipping from flower to flower to drink nectar. In recent years it has declined dramatically in England. Image © Hugh Venables/CC BY-SA. Mae'n well gan y glöyn byw hwn ddolydd gwlyb, ac mae'n hedfan yn isel o flodyn i flodyn i yfed neithdar. Yn y blynyddoedd diwethaf bu gostyngiad mawr yn y niferoedd yn Lloegr . Llun © Hugh Venables/CC BY-SA

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Black welsh mountain sheep / Defaid mynydd duon

  Bred in the middle ages for their deep black wool by Benedictine monks, this easy-to-manage small mountain breed is also renowned for the quality of its meat. Image by the RBST. Cafodd y rhain eu magu yn yr oesoedd canol gan y mynaich Benedictaidd am eu gwlân du tywyll. Mae’r brid mynydd yma’n hawdd ei reoli ac yn enwog am ansawdd y cig. Llun gan RBST

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Memories / Atgofion

"My fondest memories are of warm summer evenings there, sitting quietly and breathing in the scent of the orchids while relishing the setting sun over Caernarfon Bay."

"Mae gen i atgofion braf am nosweithiau cynnes yn yr haf, yn eistedd yn dawel ac yn anadlu arogl y tegeirianau wrth wylio’r haul yn machlud dros Fae Caernarfon."

- Dr Trevor Dines, Plantlife

Managed by / Yn eiddo i

Plantlife