Plas Newydd, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Coronation Meadow

"The meadows are often alive with butterflies, burnet moths and bees and are also important for birds, providing both feed and nesting sites for species such as the skylark."

"Mae’r dolydd yn aml yn llawn bywyd gyda gloÿnnod byw, y bwrned a gwenyn ac maen nhw hefyd yn bwysig i adar, yn safleoedd nythu a bwydo i rywogaethau fel yr ehedydd."

- Helen Buckingham, National Trust Nature Conservation Advisor / - Helen Buckingham, Cynghorydd Cadwraeth Natur Ymddiriedolaeth
 

Once a rugby pitch, this five acre meadow is now a wealth of grasses and flowers, including orchids. Plants and flowers - many of which were probably always there but never allowed to grow tall enough to flower - have burst into bloom, including a clutch of orchids. This is the only place on Anglesey you can see the greater butterfly orchid (see 'Species to spot' below). 

n glaswelltau a blodau, yn cynnwys tegeirianau. Mae planhigion a blodau - mae'n debyg bod nifer ohonynt yno erioed ond heb dyfu’n ddigon tal i flodeuo - wedi blodeuo, yn cynnwys grŵp o degeirianau. Dyma’r unig le yn Ynys Môn lle gallwch chi weld y tegeirian llydanwyrdd (gweler 'Rhywogaethau i’w gweld' isod).

*Please note that access to the meadow is through paid entry to Plas Newydd only.*

*Nodwch fod mynediad i’r dôl drwy dâl mynediad i Blas Newydd yn unig.

Header image © National Trust

Recipient Meadows

How to get there / Sut i gyrraedd yno

From A55 take junctions 7 and 8a, or A4080 to Brynsiencyn; turn off A5 at west end of Britannia Bridge. 

O ffordd yr A55 trowch yng nghyffordd 7 ac 8a, neu’r A4080 i Frynsiencyn; trowch oddi ar yr A5 ar ôl croesi Pont Britannia i Fôn.

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Common spotted-orchid / Tegeirian brych

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Our most common orchid enlivens many places, particularly chalk and limestone downs. Its flowers can vary from deep to light pink and the leaves are marked with spots.

  Mae ein tegeirian mwyaf cyffredin yn dod â lliw i nifer o lecynnau, yn arbennig bryniau calchfaen. Mae ei flodau’n gallu amrywio o binc tywyll i binc golau ac mae smotiau ar y dail.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Skylark / Ehedydd

  Best time to see: All year. Amser gorau i’w gweld: Trwy’r flwyddyn

  Male skylarks can be spotted rising almost vertically from the ground, hovering and singing from a great height before parachuting back down to earth. Despite their aerial activities, skylarks nest on the ground, laying three to four eggs. Image (c) Stefan Johansson. Gellir gweld aderyn gwryw’r ehedydd yn codi bron yn fertigol o’r ddaear, gan hofran a chanu o uchder mawr cyn plymio’n ôl i’r ddaear. Er gwaethaf eu campau yn yr awyr, mae’r ehedydd yn nythu ar y ddaear, ac yn dodwy tri i bedwar wy. Llun (c) Stefan Johansson

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Six-spot burnet moth / Bwrned chwe smotyn

  Best time to see: June - Aug. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Awst

  Unlike many moths, the burnet moth flies during the day. Its caterpillars feed on Bird's-foot Trefoil whilst the adults feed on the nectar of knapweed, thistles and other grassland flowers. Image © Bob Coyle. Yn wahanol i nifer o wyfynod, mae’r bwrned chwe smotyn yn hedfan yn y dydd. Mae ei lindys yn bwydo ar bysen-y-ceirw tra bod yr oedolion yn bwydo ar neithdar pengaled, ysgall a blodau glaswelltau eraill. Llun © Bob Coyle

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Common knapweed / Pengaled

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi

  A thistle-like plant also known as 'black knapweed', although its flowers are actually bright pink. It is a popular source of nectar for the Red Admiral, Meadow Brown, Peacock, Painted Lady and many other butterflies. Planhigyn tebyg i’r ysgall y cyfeirir ato hefyd fel ‘pengaled du’ er bod ei flodau’n binc llachar. Mae'n ffynhonnell neithdar boblogaidd i’r Fantell Goch, Gweirlöyn y Ddôl, Mantell Paun, Mantell Dramor a nifer o loÿnnod byw eraill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Memories / Atgofion

"Just a few years ago the most common thing to see on the hay meadow was cadets playing rugby, as the field was used by the merchant navy training school, HMS Conway. But for the past few years it has been left unfertilised with a crop of hay taken in August, and it is now a wonderful display of flowers,"

"Ychydig flynyddoedd yn ôl yr olygfa fwyaf cyffredin ar y ddôl wair oedd cadetiaid yn chwarae rygbi, gan fod y cae’n cael ei ddefnyddio gan ysgol hyfforddi’r llynges, HMS Conway. Ond yn y blynyddoedd diwethaf, ni roddwyd unrhyw wrtaith arno a chafwyd cnwd o wair yn Awst. Bellach mae sioe o flodau yno,"

- Gwenno Griffith from the National Trust / - Gwenno Griffith o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Owned by / Yn eiddo i

National Trust