Bryncarnau, Aberdare

Coronation Meadow

"One of the few meadows that has ‘got better’ since the early 1990’s"

"Un o’r ychydig ddolydd sydd wedi ‘gwella’ ers dechrau’r 1990au"

- Julian Woodman, National Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru
 

Bryncarnau mean "hill of cairns" but this meadow could as easily be called "hill of flowers". Thanks to range of wet and dry meadow habitats within the fields, a wide variety of wild flowers can be found here. This, in turn, attracts an equally numerous assortment of insect species. The rare marsh fritillary butterfly, for example, can be found here because of its food plant: Devil’s-bit scabious. In recent years, numbers of the greater butterfly orchid (see 'Species to spot', below) have spread and increased.

Er mai Bryncarnau yw enw’r ddôl hon gellid yn hawdd fod wedi’i galw’n “bryn blodau”. Diolch i amryw o gynefinoedd dôl sych a gwlyb yn y caeau, gellir gweld amrywiaeth eang o flodau yma. Mae hyn yn ei dro’n denu bob math o rywogaethau pryfed.  Er enghraifft, gellir gweld britheg y gors sy’n löyn byw prin, oherwydd bod Tamaid y Cythraul yn tyfu yma. Yn y blynyddoedd diwethaf mae nifer y tegeirianau llydanwyrdd wedi lledaenu a chynyddu (gweler 'Rhywogaethau i’w gweld', isod).

Please note that this meadow will be open to the public on specially arranged open days only. Details to follow.

Nodwch, dim ond ar ddiwrnodau a drefnir yn arbennig y mae’r ddôl hon yn agored i’r cyhoedd – mwy o fanylion i ddilyn

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Marsh fritillary / Britheg y gors

  Best time to see: May - June. Amser gorau i’w gweld: Mai - Mehefin

  Once common, this butterfly is now one of our most threatened. It feeds on Devil's-bit scabious. Early lepidopterists called it the "greasy fritillary" because of its shiny appearance. Image © Andrew Curtis/CC BY-SA. Er ei fod yn gyffredin unwaith, mae’r glöyn byw hwn bellach yn un o’r rhai sydd dan fygythiad mwyaf. Mae'n bwydo ar damaid y cythraul. Roedd gwyfynegwyr cynnar yn cyfeirio ato fel britheg seimllyd oherwydd ei edrychiad sgleiniog. Llun © Andrew Curtis/CC BY-SA

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Great burnet / Bwrned mawr

  Best time to see: April - Aug  Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Awst

  The bulbous, blood red heads of this member of the rose familyoften indicate a floodplain meadow. The name burnet comes from the Old French for 'dark brown' - the same source as brunette.

  Mae pennau coch, clystyrog yr aelod hwn o deulu’r rhosyn yn aml i’w gweld mewn dôl gorlifdir. Daw’r gair ‘bwrned’ o’r Hen Ffrangeg a’i ystyr yw ‘brown tywyll’ - yr un tarddiad sydd i'r gair Saesneg ‘brunette’.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Common knapweed / Pengaled

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi

  A thistle-like plant also known as 'black knapweed', although its flowers are actually bright pink. It is a popular source of nectar for the Red Admiral, Meadow Brown, Peacock, Painted Lady and many other butterflies. Planhigyn tebyg i’r ysgall y cyfeirir ato hefyd fel ‘pengaled du’ er bod ei flodau’n binc llachar. Mae'n ffynhonnell neithdar boblogaidd i’r Fantell Goch, Gweirlöyn y Ddôl, Mantell Paun, Mantell Dramor a nifer o loÿnnod byw eraill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Devil’s-bit scabious / Tamaid y cythraul

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi.

  A pink pin-cushion-like flower which our ancestors believed cured scabies (hence "scabious"). It has short, stubby roots which - according to legend - were bitten off by the Devil to prevent its healing powers. Blodyn pinc crwn a chredai ein hynafiaid ei fod yn gwella pobl a ddioddefai o sgabies (dyma darddiad yr enw Saesneg ‘scabious’). Mae'n ganddo wreiddiau byr - yn ôl y chwedl - brathwyd y rhain gan y Diafol i atal ei bwerau gwella.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Owned and managed by / Yn eiddo i

S J and S Parle, Tir Ergyd Farm.