Ty Brith Meadows, Four Crosses / Dolydd Tŷ Brith, Four Crosses

Coronation Meadow

"A pocket full of flowers"

"Llond poced o flodau"

- Montgomeryshire Wildlife Trust / Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn
 

This is how a meadow should be: lots of different grasses, wildflowers, insects, butterflies and thick, natural hedgerows. All this cover provides food and protection for small mammals such as field mice and shrews and shelter for ground nesting birds like the skylark and meadow pipit. This small site of four fields is probably the largest group of unimproved hay meadows in Montgomeryshire and one of last remaining neutral grasslands in Powys - in recognition of this ithas been notified as a Site of Special Scientific Interest (SSSI). 

Dyma sut dylai ddôl fod: llawer o wahanol laswelltau, blodau gwyllt, pryfed, gloÿnnod byw a gwrychoedd naturiol trwchus. Mae’r rhain yn darparu bwyd a diogelwch i famaliaid bach fel llygod y maes a’r llyg a lloches i adar sy’n nythu ar y ddaear fel yr ehedydd a chorhedydd y waun. Mae'n debyg mai’r safle bach hwn o bedwar cae yw’r grŵp mwyaf o ddolydd gwair heb eu gwella yn Sir Drefaldwyn ac un o’r porfeydd niwtral olaf sydd ar ôl ym Mhowys - i gydnabod hyn mae wedi’i ddynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Header image © Montgomeryshire Wildlife Trust. Prif lun © Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn.

How to get there / Sut i gyrraedd yno

Ty Brith meadows are found at grid reference SJ244178 about 2 miles west of Four Crosses. From Welshpool, take the A483 north. At Four Crosses turn left along the B4393 signposted to Llansantfraid. Take the first left towards Deuddwr. The meadow is approximately 1.5 miles on the left. Park on the roadside.

Mae Dolydd Tŷ Brith yng nghyfeirnod grid SJ244178 tua 2 filltir i’r gorllewin i Four Crosses. O’r Trallwng, dilynwch yr A483 tua’r gogledd. Yn Four Crosses  trowch i’r chwith ar hyd y B4393 lle gwelwch chi’r arwydd Llansanffraid. Cymerwch y troad cyntaf i’r chwith tuag at Ddeuddwr. Mae’r ddôl tua 1.5 milltir ar y chwith. Gallwch barcio ar ymyl y ffordd.

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Green-winged orchid / Tegeirian y waun

  Best time to see: May. Amser gorau i’w gweld: Mai

  The jester-like motley of its green and purple flowers gives this orchid its scientific name: morio, meaning 'fool'. It can sometimes be confused with the early-purple orchid but does not have spots on its leaves. Mae'n hawdd drysu rhwng y rhain a thegeirian coch y gwanwyn, ond nid oes smotiau ar ddail y rhain.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Common spotted-orchid / Tegeirian brych

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Our most common orchid enlivens many places, particularly chalk and limestone downs. Its flowers can vary from deep to light pink and the leaves are marked with spots.

  Mae ein tegeirian mwyaf cyffredin yn dod â lliw i nifer o lecynnau, yn arbennig bryniau calchfaen. Mae ei flodau’n gallu amrywio o binc tywyll i binc golau ac mae smotiau ar y dail.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Devil’s-bit scabious / Tamaid y cythraul

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi.

  A pink pin-cushion-like flower which our ancestors believed cured scabies (hence "scabious"). It has short, stubby roots which - according to legend - were bitten off by the Devil to prevent its healing powers. Blodyn pinc crwn a chredai ein hynafiaid ei fod yn gwella pobl a ddioddefai o sgabies (dyma darddiad yr enw Saesneg ‘scabious’). Mae'n ganddo wreiddiau byr - yn ôl y chwedl - brathwyd y rhain gan y Diafol i atal ei bwerau gwella.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Common knapweed / Pengaled

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi

  A thistle-like plant also known as 'black knapweed', although its flowers are actually bright pink. It is a popular source of nectar for the Red Admiral, Meadow Brown, Peacock, Painted Lady and many other butterflies. Planhigyn tebyg i’r ysgall y cyfeirir ato hefyd fel ‘pengaled du’ er bod ei flodau’n binc llachar. Mae'n ffynhonnell neithdar boblogaidd i’r Fantell Goch, Gweirlöyn y Ddôl, Mantell Paun, Mantell Dramor a nifer o loÿnnod byw eraill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Skylark / Ehedydd

  Best time to see: All year. Amser gorau i’w gweld: Trwy’r flwyddyn

  Male skylarks can be spotted rising almost vertically from the ground, hovering and singing from a great height before parachuting back down to earth. Despite their aerial activities, skylarks nest on the ground, laying three to four eggs. Image (c) Stefan Johansson. Gellir gweld aderyn gwryw’r ehedydd yn codi bron yn fertigol o’r ddaear, gan hofran a chanu o uchder mawr cyn plymio’n ôl i’r ddaear. Er gwaethaf eu campau yn yr awyr, mae’r ehedydd yn nythu ar y ddaear, ac yn dodwy tri i bedwar wy. Llun (c) Stefan Johansson

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Owned by / Yn eiddo i

Montgomeryshire Wildlife Trust