Cefn Rofft, Llanfihangel Glyn Myfyr

Coronation Meadow

Part of Cefn Rofft SSSI (Site of Special Scientific Interest) this meadow is one of the best remaining fragments of species rich neutral grassland in the Denbighshire area. Throughout spring and summer, there is a magnificent display of wildflowers including greater butterfly orchid, fairy flax and field scabious along with birds foot trefoil, black knapweed and grasses such as crested dog's tail and common bent which can be seen here in abundance. In Autumn, a range of colourful grassland funghi can be seen; over 12 species of waxcap have been recorded here.

Mae’r ddôl hon yn rhan o SoDdGA Cefn Rofft ac yn un o’r enghreifftiau gweddillio gorau o borfa niwtral sy’n gyfoethog o rywogaethau yn ardal Sir Ddinbych.Drwy’r gwanwyn a’r haf, mae sioe wych o flodau gwyllt yn cynnwys y tegeirian llydanwyrdd, llin y tylwyth teg a chlafrllys y maes ynghyd â physen-y-ceirw, pengaled du a glaswelltau fel rhonwellt y ci a maeswellt cyffredin sy’n niferus yma. Yn yr hydref, gellir gweld amryw o ffyngau lliwgar sy’n tyfu yn y borfa; cofnodwyd dros 12 rhywogaeth o gapiau cwyr yma.

Please note that the meadow is only open to the public on specially arranged days – more details to follow. 

Nodwch, dim ond ar ddiwrnodau a drefnir yn arbennig y mae’r ddôl hon yn agored i’r cyhoedd – mwy o fanylion i ddilyn

Header image above © Jane MacCormack / Prif lun uchod © Jane MacCormack

Owned and managed by / Dan berchnogaeth a rheolaeth

Jane MacCormack

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Adder’s-tongue fern / Tafod y neidr

  When to see: June - August. Pryd i’w weld: Mehefin - Awst

  Its bright green, serpentine spike is a distinctive sight and likely the "adder's tongue" in question. A good indicator of ancient meadows. Image © Andrew Gagg/Plantlife. Mae ei siâp hir fel tafod a’i liw gwyrdd llachar yn nodweddion amlwg. Mae’n arwydd o ddolydd hynafol. Llun © Andrew Gagg/Plantlife.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Bird’s-foot trefoil / Pysen-y-ceirw

  Best time to see: May-Sept. Amser gorau i’w gweld: Mai-Medi.

  Also known as 'eggs and bacon', Bird's-foot trefoil is a good source of nectar for insects and forage for cattle. The 'bird's-foot' of its name refers to the shape of its seed pods. Enw arall ar bysen-y-ceirw yw ‘bacwn ac wy. Mae'n ffynhonnell dda o neithdar i bryfed ac yn fwyd i wartheg. Mae’r elfen ‘ceirw’ yn yr enw’n cyfeirio at siâp y podau hadau.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook