Winllan, Talsarn

Coronation Meadow

A tale of transformation: when the previous owners bought the land about thirty years ago, what is now Winllan meadow was an over-grazed, species-poor, bramble-infested pasture. Taking the decision to manage it as a hay meadow the site developed an extremely rich variety of flora. What was once a neglected field is now a haven for wildlife.

The site was notified as part of the Dolau Hafod a Winllan SSSI in February 2009 and is of special interest as it retains a remnant area of a once wider and more extensive series of species-rich hay meadows in the Aeron Valley in Ceredigion. It becomes flooded at least once a year. The hay is usually cut in early July, with sheep-grazing thereafter. 

Trawsnewidiad llwyr: pan brynodd y cyn berchnogion y tir tua deg mlynedd ar hugain yn ôl, roedd Winllan yn borfa a oedd yn cael ei phori’n ormodol, yn brin o rywogaethau ac yn llawn mieri. Ar ôl penderfynu mynd ati i’w rheoli fel dôl wair datblygodd amrywiaeth gyfoethog iawn o fflora ar y safle. Mae cae a arferai gael ei esgeuluso bellach yn hafan i fywyd gwyllt.

Dynodwyd y safle fel rhan o SoDdGA Dolau Hafod a Winllan yn Chwefror 2009 ac mae o ddiddordeb arbennig gan fod ardal yma a arferai fod yn rhan o gyfres ehangach o ddolydd gwaith llawn rhywogaethau yn Nyffryn Aeron yng Ngheredigion. Mae'n gorlifo o leiaf unwaith y flwyddyn. Fel arfer caiff y gwair ei dorri ar ddechrau Gorffennaf, ac mae defaid yn pori yno wedyn.

Please note, this meadow is only open to the public on specially arranged days - more details to follow

Nodwch, dim ond ar ddiwrnodau a drefnir yn arbennig y mae’r ddôl hon yn agored i’r cyhoedd – mwy o fanylion i ddilyn

Recipient Meadows

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Great burnet / Bwrned mawr

  Best time to see: April - Aug  Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Awst

  The bulbous, blood red heads of this member of the rose familyoften indicate a floodplain meadow. The name burnet comes from the Old French for 'dark brown' - the same source as brunette.

  Mae pennau coch, clystyrog yr aelod hwn o deulu’r rhosyn yn aml i’w gweld mewn dôl gorlifdir. Daw’r gair ‘bwrned’ o’r Hen Ffrangeg a’i ystyr yw ‘brown tywyll’ - yr un tarddiad sydd i'r gair Saesneg ‘brunette’.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Southern marsh orchid / Tegeirian-y-gors deheuol

  Best time to see: June - July. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Also known as the 'leopard marsh orchid', this wild flower is fairly common in mainland Europe but - apart from local areas of southern England - less so over here. Image © Plantlife. Mae’r blodyn gwyllt yma’n eithaf cyffredin ar dir mawr Ewrop ond – oni bai am ardaloedd lleol o dde Lloegr – mae’n llai cyffredin yma . Llun © Plantlife

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Otter / Dyfrgwn

  Best time to see: All year. Amser gorau i’w gweld: Trwy’r flwyddyn

  Seeing signs of otters is easier than seeing the animals themselves. Look for five-toed footprints (about 6-7cm long) and droppings known as 'spraints'. These contain fishbones and smell, like Jasmine tea! Image © Sue Crookes. Mae gweld olion dyfrgwn yn haws na gweld yr anifeiliaid eu hunain. Chwiliwch am olion traed â phum bys (tua 6-7cm o hyd) a baw dyfrgwn. Mae’r rhain yn cynnwys esgyrn pysgod ac maen nhw’n arogli fel te Jasmin! Llun © Sue Crookes

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Meadow vetchling / Ytbys y ddôl

  Best time to see: April - Aug. Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Awst.

  A favourite of farmers and cattle alike: its roots fix nitrogen from the air making the soil more fertile and its protein-rich seeds are a good source of food when mixed in hay. Image © Plantlife/Andrew Gagg. Un o ffefrynnau ffermwyr a gwartheg fel ei gilydd; mae’r gwreiddiau’n defnyddio nitrogen o’r aer gan wneud y pridd yn fwy ffrwythlon ac mae ei hadau sy’n llawn protein yn ffynhonnell fwyd dda pan maen nhw’n gymysg â gwair. Llun © Plantlife/Andrew Gagg.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Managed by / Rheolir gan

Martin & Joy Gillard