Kipper’s Field, Cymau / Cae’r Ciper, Cymau

Coronation Meadow

This tiny little meadow high on the south-western slope of Hope Mountain was saved from ploughing by the present owners in the mid 1980s. It’s now home to an abundance of wild flowers, such as yellow rattle, red clover, rough hawkbit and common spotted orchid. These provide a rich feast for the honey bees that are kept on the site. The underlying geology is millstone grit but also limestone, so it’s no surprise to find beautiful quaking grass in the sward.

A hay cut is taken in September, allowing the bees to feed for as long as possible on late-flowering species including Devil’s-bit scabious. The late cut also gives ample time for the seed of common knapweed to ripen, which brings in flocks of goldfinches. Autumn also sees the appearance of many waxcap fungi, speckling the sward with their bright caps in yellow, red and orange.

Images © Stuart Smith, Natural Resources Wales

 

Cafodd y ddôl fach hon ar lethr de-orllewinol Mynydd Hope ei hachub gan y perchnogion presennol rhag ei haredig yng nghanol yr 1980au. Bellach mae'n gartref i doreth o flodau gwyllt, fel y gribell felen, meillionen, peradl garw a’r tegeirian brych. Mae’r rhain yn wledd i’r gwenyn mêl a gedwir ar y safle. Grut melinfaen a chalchfaen yw’r ddaeareg waelodol, felly nid yw’n syndod darganfod glaswellt hardd yn y tyweirch.

Caiff y gwair ei dorri ym Medi, gan roi cyfle i’r gwenyn fwydo cyhyd â phosibl ar rywogaethau sy’n blodeuo’n ddiweddar yn cynnwys tamaid y cythraul. Mae’r toriad hwyr yn rhoi digonedd o gyfle i’r bengaled aeddfedu, sy’n denu fflyd o nicos. Yn yr hydref hefyd gwelir nifer o ffyngau capiau cwyr yma ac acw yn y borfa gyda’u capiau melyn, coch ac oren llachar.

Llun © Stuart Smith, Cyfoeth Naturiol Cymru

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Yellow rattle / Cribell felen

  Best time to see: May - September Amser gorau i’w gweld: Mai - Medi

  A semi-parasitic flower that feeds off nutrients in nearby grass roots. In doing so it helps restrict the vigorous grasses, allowing more delicate wildflowers to emerge. Its 'rattle' is from tiny seeds in their pods.

  Blodyn lled-barastig, sy’n bwydo oddi ar faethynnau mewn gwreiddiau glaswellt gerllaw. Mae hynny’n cyfyngu ar y glaswelltau sy’n tyfu, gan roi cyfle i flodau gwyllt dyfu. Mae nifer o hadau bach yn eu podiau.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Common spotted-orchid / Tegeirian brych

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Our most common orchid enlivens many places, particularly chalk and limestone downs. Its flowers can vary from deep to light pink and the leaves are marked with spots.

  Mae ein tegeirian mwyaf cyffredin yn dod â lliw i nifer o lecynnau, yn arbennig bryniau calchfaen. Mae ei flodau’n gallu amrywio o binc tywyll i binc golau ac mae smotiau ar y dail.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Devil’s-bit scabious / Tamaid y cythraul

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi.

  A pink pin-cushion-like flower which our ancestors believed cured scabies (hence "scabious"). It has short, stubby roots which - according to legend - were bitten off by the Devil to prevent its healing powers. Blodyn pinc crwn a chredai ein hynafiaid ei fod yn gwella pobl a ddioddefai o sgabies (dyma darddiad yr enw Saesneg ‘scabious’). Mae'n ganddo wreiddiau byr - yn ôl y chwedl - brathwyd y rhain gan y Diafol i atal ei bwerau gwella.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Owned and managed by / Yn eiddo i

Keith 'Kipper' Davies