Cae Blaen-dyffryn, Lampeter / Llanbedr Pont Steffan

Coronation Meadow


"A wonderful meadow with a breathtaking display of butterfly orchids"

 

"Dôl hyfryd sy’n wledd i’r llygaid gyda thegeirian llyganwyrdd"

- Dr Trevor Dines, Plantlife
 

This single, tiny field is home to the largest population of greater and lesser butterfly orchids in Wales; possibly the biggest mixed population in Britain. Along with southern marsh orchids, heath spotted orchids and their hybrids, they create a unique display. The wetter areas at the bottom of the slope provide a contrast with ragged robin and whorled caraway. 

The meadow is lightly grazed by a mixture of cattle and donkeys during the summer and autumn. Grazing is vital to prevent fast-growing grasses and other plants from dominating the less vigorous flowers.

Mae’r cae bach hwn yn gartref i’r boblogaeth fwyaf yng Nghymru o degeirian llydanwyrdd a thegeirian llydanwyrdd bach; o bosibl y boblogaeth gymysg fwyaf ym Mhrydain. Ynghyd â thegeirian-y-gors deheuol, tegeirian brych y gors a’u croesrywiau, maen nhw’n creu golygfa unigryw. Mae’r rhannau gwlypach ar waelod y llethr yn gwrthgyferbynnu gyda charpiog y gors a’r carwy droellennog.
Mae gwartheg a mulod yn pori’r ddôl yn ysgafn yn ystod yr haf a’r hydref. Mae pori’n hollbwysig i atal glaswelltau sy’n tyfu’n gyflym a phlanhigion eraill rhag mygu’r blodau gwannach.

Header image (above) © Plantlife/Simon Williams. Prif lun (uchod) © Plantlife/Simon Williams

Recipient Meadows

How to get there / Sut i gyrraedd yno

From Lampeter, take the A482 heading south east. This road passes through Cwmann and then past the Ram Inn on the left hand side. Approximately 2½ miles past the Ram Inn you reach a sharp left hand bend. The reserve is on the left hand side of the road approximately 200m past this bend.

Please note that cars cannot be parked safely immediately alongside the frontage of the reserve. Instead, it is recommended that you find a safe parking place elsewhere and walk to reserve from there.

O Lanbedr Pont Steffan, ewch ar yr A482 i gyfeiriad y de ddwyrain. Mae’r ffordd hon yn mynd drwy Gwmann ac yna heibio i Dafarn y Ram ar y chwith. Tua 2½ filltir heibio i’r dafarn mae troad sydyn i’r chwith. Mae’r warchodfa ar yr ochr chwith i’r ffordd tua 200m ar ôl y troad hwn.
Nodwch nad yw’n ddiogel parcio’n union o flaen y warchodfa. Argymhellir eich bod yn cael hyd i le parcio diogel yn rhywle arall ac yn cerdded i’r warchodfa oddi yno.

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid / Tegeirian Llydanwyrdd

  Best time to see: June - July Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Despite its name, this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Er gwaethaf ei enw mae’r blodyn tlws hwn yn cael ei beillio’n bennaf gan wyfynod, sy’n cael eu denu gan arogl fanila sy’n gryfach gyda’r nos. Mae’r tegeirian llydanwyrdd bach yn edrych yn debyg iawn - y prif wahaniaeth yw maint a lleoliad ei sachau paill.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Ragged-robin / Carpiog y gors

  Best time to see: May - June Amser gorau i’w gweld: Mai - Mehefin

  With its air of charming dishevellment, this rakish wildflower brightens up damp and poorly drained meadows. It blooms when the cuckoo starts to call. Image © Plantlife/Chris Harris. Mae’r blodyn gwyllt talgryf hwn yn bywiogi dolydd gwlyb gyda draeniad gwael. Mae'n blodeuo pan fo’r gog yn dechrau canu. Llun © Plantlife/Chris Harris.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Southern marsh orchid / Tegeirian-y-gors deheuol

  Best time to see: June - July. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Also known as the 'leopard marsh orchid', this wild flower is fairly common in mainland Europe but - apart from local areas of southern England - less so over here. Image © Plantlife. Mae’r blodyn gwyllt yma’n eithaf cyffredin ar dir mawr Ewrop ond – oni bai am ardaloedd lleol o dde Lloegr – mae’n llai cyffredin yma . Llun © Plantlife

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Pink waxcap / Cap cwyr pinc

  Best time to see: Sept - Nov. Amser gorau i’w gweld: Medi - Tachwedd.

  Also known as the 'ballerina', his fungus has a pointed rose-pink cap that is waxy to touch (hence 'waxcap'). Its found in the UK more often than anywhere else in the world. Image © Ray Woods. Cyfeirir ato hefyd fel y ‘balerina’, mae gan y ffwng hwn gap pinc pigfain sy’n teimlo fel cŵyr (sy’n egluro ei enw). Mae i’w weld yn y Deyrnas Unedig yn amlach nag unman arall yn y byd. Llun © Ray Woods.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Small pearl-bordered fritillary / Brithog berlog fach

  Best time to see: June - July. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Gorffennaf

  Preferring damp meadows, this butterfly flies low to the ground frequently skipping from flower to flower to drink nectar. In recent years it has declined dramatically in England. Image © Hugh Venables/CC BY-SA. Mae'n well gan y glöyn byw hwn ddolydd gwlyb, ac mae'n hedfan yn isel o flodyn i flodyn i yfed neithdar. Yn y blynyddoedd diwethaf bu gostyngiad mawr yn y niferoedd yn Lloegr . Llun © Hugh Venables/CC BY-SA

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Memories / Atgofion

"I have many happy memories of my 10 years involved with this site, especially from the annual volunteer survey day when local friends gather to count the orchids. They're a lovely bunch of dedicated enthusiasts. Best memory was probably the rediscovery Moonwort after many years absence -  during a lunch break on a survey day it was found underneath someone's sandwich box!"

"Mae gen i gymaint o atgofion hapus yn ystod y 10 mlynedd y bûm yn gysylltiedig â’r safle, yn arbennig o’r diwrnodau arolwg bob blwyddyn pan wirfoddolai ffrindiau lleol i gyfri’r tegeirianau. Maen nhw’n griw gwych o bobl ymroddgar. Yr atgof gorau mae'n debyg oedd ailddarganfod Lloer-redyn ar ôl nifer o flynyddoedd o beidio â’i weld – yn ystod awr ginio ar ddiwrnod arolwg y cafwyd hyd iddo o dan focs brechdanau rhywun !"

- Dr Trevor Dines, Plantlife 

Owned by / Yn eiddo i

Plantlife Cymru