Old Pulford Brook Meadows, Rossett / Dolydd Nant Old Pulford, Yr Orsedd

Coronation Meadow

Taking their name from Old Pulford Brook, a natural meandering brook that flows into the Dee, the meadows here are one of the best remaining examples of flood-meadow communities in Wales. These rare and threatened habitats have declined dramatically during the last century. Protected as a Site of Special Scientific Interest (SSSI) and managed by North Wales Wildlife Trust, the meadows are rich in plant life, home to a wide range of grass species and flowering plants that contain a riot of varying colours in summer.

The meadows also have a population of Mousetail, a small flower which is uncommon in North East Wales and which favours the bare, damp ground often found around gateways.

Mae’r dolydd yma wedi’u henwi ar ôl Nant Old Pulford, nant naturiol sy’n dolennu ac yn llifo i’r Afon Dyfrdwy, ac yma mae un o’r enghreifftiau gorau sydd ar ôl o gymunedau dôl-lifogydd yng Nghymru. Mae’r rhain yn gynefinoedd prin dan fygythiad ac maen nhw wedi dirywio’n arw yn ystod y ganrif ddiwethaf. Mae’r dolydd wedi’u dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn cael eu rheoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Maen nhw’n gartref i amrywiaeth eang o rywogaethau glaswellt a phlanhigion sy’n blodeuo ac yn creu sioe o liwiau yn yr haf.

Hefyd mae poblogaeth o gynffon llygoden yn y dolydd hyn, blodyn bach sy’n anghyffredin yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n hoff o dir noeth, llaith sydd i’w gael yn aml o gwmpas pyrth.

Header image above © North Wales Wildlife Trust. Prif lun uchod © Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Great burnet / Bwrned mawr

  Best time to see: April - Aug  Amser gorau i’w gweld: Ebrill - Awst

  The bulbous, blood red heads of this member of the rose familyoften indicate a floodplain meadow. The name burnet comes from the Old French for 'dark brown' - the same source as brunette.

  Mae pennau coch, clystyrog yr aelod hwn o deulu’r rhosyn yn aml i’w gweld mewn dôl gorlifdir. Daw’r gair ‘bwrned’ o’r Hen Ffrangeg a’i ystyr yw ‘brown tywyll’ - yr un tarddiad sydd i'r gair Saesneg ‘brunette’.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Meadowsweet / Erwain

  Best time to see: June - Sept. Amser gorau i’w gweld: Mehefin - Medi.

  This frothy wild flower has a scent not unlike marzipan. Its sap contains the chemical responsible for aspirin and was in fact used as a medicine in Medieval times. Image © Plantlife/Andrew Gagg. Mae gan y blodyn gwyllt hwn arogl tebyg i farsipán. Mae ei sudd yn cynnwys y cemegyn sy’n gyfrifol am aspirin ac yn wir fe’i defnyddiwyd fel meddyginiaeth yn yr Oesoedd Canol. Llun © Plantlife/Andrew Gagg

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Yellow rattle / Cribell felen

  Best time to see: May - September Amser gorau i’w gweld: Mai - Medi

  A semi-parasitic flower that feeds off nutrients in nearby grass roots. In doing so it helps restrict the vigorous grasses, allowing more delicate wildflowers to emerge. Its 'rattle' is from tiny seeds in their pods.

  Blodyn lled-barastig, sy’n bwydo oddi ar faethynnau mewn gwreiddiau glaswellt gerllaw. Mae hynny’n cyfyngu ar y glaswelltau sy’n tyfu, gan roi cyfle i flodau gwyllt dyfu. Mae nifer o hadau bach yn eu podiau.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Brown hare / Ysgyfarnog lwyd

  Often seen bounding across fields using their powerful hind legs to propel them forwards in a zigzag pattern. In early spring, Brown Hares are at their most visible as the breeding season encourages fighting or 'boxing'. Image © Damian Waters/drumimages.co.uk. Maen nhw i’w gweld yn aml ar hyd y caeau yn defnyddio’u coesau ôl cryfion i deithio mewn llwybr igam-ogam. Ar ddechrau’r gwanwyn maen nhw i’w gweld fwyaf gan ei bod yn dymor paru sy’n eu hannog i ymladd neu brancio. Llun © Damian Waters/drumLluns.co.uk

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Water vole / Llygod y dŵr

  The inspiration for 'Ratty' in Wind in the Willows, this vole is sadly our fastest declining mammal. It can be distinguished by its rounded nose and ears. 'Lawns' of nibbled grass can be found near their burrows. Image © Tom Marshall. Yr ysbrydoliaeth y tu ôl i gymeriad 'Ratty' yn Wind in the Willows. Gwaetha’r modd llygod y dŵr yw’r mamal sy’n lleihau fwyaf mewn nifer. Gallwch ei adnabod wrth ei drwyn ‘i glustiau crwn. Gallwch ddod o hyd i ardaloedd o wair wedi’u cnoi wrth ymyl eu tyllau. Llun © Tom Marshall

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook

Managed by / Yn eiddo i

North Wales Wildlife Trust